Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Op. Dr. Nurten Boyraz muayehanesi olarak, kişisel verilerinizin giivenliğine büyük önem vermekteyiz 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ("kişisel veri kanunu") ve "kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve mahreimiyetinin saglanması hakkmda yonetmelik" uyarınca sağlık kuruluşu olarak sizlere sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli olan kişisel bilgilerinizi kaydedecek, arşivleyecek, gerekli durumlarda yetkili 3. Kişiler / kurumlar ile paylaşacak ve kişisel veri kanunu'nda sayılan şekillerde işleyeceğiz. Bu nedenle karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Veri Sorumlusu

Op. Dr. Nurten Boyraz veri sorumlusu sıfatı ile sizlere sağlık hizmeti sunabilmek için aralarında kimlik bilgileriniz, hasta protokol numaramz, ödeme ve fatura bilgileri gibi finansal verileriniz, özel sağlık sigortası veya sosyal güvenlik kurumu verileriniz, laboratuvar sonuçlarınız, test sonu.larınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz gibi verilerinde bulunduğu bir takım kişisel bilgilerinizi kaydederek her halükarda kişisel veri kanunu'nda ön görülen şekilde ve artlara tabi olarak arşivlerimizde işleyeceğimizi bildiririz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları arasında ; randevu aldığınız taktirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlanması, muayehanenin iç işleyişini planlama ve yönetme, faturalandırma yapılması, kimliğinizin doğrulanması, anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme, ilaç ve tıbbi cihaz temini yer almaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kamu sağlığı ve koruyucu hekimlik hizmetleri amacı ile ve kişisel veri kanunu'nda yer alan şartlara tabi olarak, TC Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimler başta olmak ancak bu kurumlarla sınırlı olamamak üzere yetkili makamlar tarafından talep edilmesi, yetkili makamlar tarafından gorevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan e-nabız ve benzeri sistemler kapsamın_da talep edilmesi halinde ya da tarafimıza yüklenen bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında kişisel verilerinizin ilgili makamlar ve kişiler ile ve denetçiler; danışanalar; işortakları; faaliyetlerimizi yürütmek iizere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diger 3. kşiiler ile paylaşılacağını bildiririz. Kişisel verileriniz SGK tabiiyetindeki hastalar için sosyal güvenlik kurumu ile özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketiniz ile paylaşılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Olarak Alınan Güvenlik Tedbirleri

Veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, degiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri işleme faaliyetlerini gerçekleştiren muayehanemiz;

  • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek
  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek
  • Kişisel verilerin muhafazasını saglamak, amacı ile uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktan sorumludur ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır. Buna ek olarak, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafından belirlenen ek güvenlik tedbirleri de alınmaktadır.

Verileri İşlenen İlgili Kişiler Olarak Haklarınız

Kişisel Veri Kanunu 11. maddesi kapsamında muayehanemize başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. Kişileri öğrenebilir, kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir, mevzuatta ön görülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir, aktarım yapılan 3. Kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin, iletilmesinin, talep edebilir, kişisel veri kanunu'na aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

İLETİŞİM ve RANDEVU FORMU

* Tüm form alanlarını lütfen eksiksiz doldurunuz. Mesajınız en az 70 karakter olmalıdır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Op. Dr. Nurten BoyrazOp. Dr. Nurten BoyrazKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
0312 375 50510533 708 5517
  1. Op. Dr. Nurten Boyraz
  2. Op. Dr. Nurten Boyraz
  3. Op. Dr. Nurten Boyraz